Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาพเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ

          - การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว       ไร่ข้าวโพด  ไร่ถั่วมัน ไร่ถั่วเขียว  และสวนมะขามหวานรวมทั้ง (สวนแตง/สวนพริก/สวนฟัก) ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
          - การประมง
ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่มีการประมงในพื้นที่
 
          - การปศุสัตว์
ตำบลนาขุม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ เลี้ยงไก่ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
 
          - การบริการ
บริการนวดแผนไทย  หมู่ที่  ๑ ตำบลนาขม  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 3 ,5
มีรีสอร์ท  ในพื้นที่                จำนวน 1 แห่ง                   
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่   จำนวน 11 แห่ง
      
        - การท่องเที่ยว
ภูหลง – ภูน้ำริน หมู่ที่  ๑ บ้านนาขุม ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
 
        - อุตสาหกรรม
ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
 
       - การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มทอผ้าหมัดหมี่                              2      กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์                                 7      กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง                       7      กลุ่ม
- กลุ่มจักรสาน                                    1      กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                  1      กลุ่ม
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร                               7      กลุ่ม
- กลุ่มมะขามหวาน                               1      กลุ่ม
- กลุ่มตัดเย็บ                                       1      กลุ่ม
- กลุ่มนวดแผนไทย                             1      กลุ่ม
 
      -แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว        สวนมะขามหวาน ไร่ถั่วมัน ไร่ถั่วเขียว ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com